Klauzula Informacyjna -RODO

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
 

1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pieniński Park Narodowy zwana dalej „PPN”.

2. Inspektor Ochrony Danych
W PPN powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Jagiellońska 107 B 34-450 Krościenko n.D, adres e-mail: iod@pieninypn.pl.

3. Kategorie danych osobowych
PPN przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe.

4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez PPN w następujących celach:
1) realizacji przez PPN czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia.

5. Udostępnienie danych osobowych
Pani/Pana dane nie są udostępniane przez PPN.

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane nie są przekazywane.

7. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: zgodnie z wymogami prawa.

8. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez PPN Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych osobowych,

3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9. Źródło pochodzenia danych
Pani/Pana dane osobowe pochodzą od wnioskodawcy.

10. Wymóg podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 

Informujemy również, że :
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami