Zarządzenie nr 4/2021

Regulamin dla turystów zwiedzających Pieniński Park Narodowy

Podstawowym zadaniem Pienińskiego Parku Narodowego jest zachowanie i przywracanie swoistego krajobrazu Pienin z jego naturalną różnorodnością biologiczną oraz udostępnienie go do badań naukowych i zwiedzania. Przebywających na terenie Parku obowiązują przepisy ujęte w regulaminie, a także stosowanie się do poleceń pracowników Parku.

 1. Zwiedzanie Parku może odbywać się tylko w porze dziennej, t.j. od godziny przed wschodem do godziny po zachodzie słońca. Na terenie Parku można poruszać się tylko po wyznaczonych przez dyrektora Parku szlakach turystycznych. Zatrzymywanie się i odpoczynek powinny odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych. Wychodzenie poza obręb szlaków oraz bariery ochronne, w szczególności w miejscach eksponowanych jest bezwzględnie zabronione.
 2. Za udostępnianie niektórych obszarów i obiektów Pienińskiego Parku Narodowego pobierane są opłaty w formie jednorazowych biletów.

 3. Ograniczenia w możliwości i w sposobie zwiedzania udostępnionych obszarów i obiektów Pienińskiego Parku Narodowego podawane są w formie komunikatów na stronie internetowej Parku.

 4. Korzystający ze szlaków turystycznych na terenie Parku, w tym szlaku wodnego, zobowiązani są w szczególności do:

  1. zachowania należytej ostrożności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób,

  2. zapoznania się oraz dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody dla danego obszaru i zastosowania się do zaleceń i ograniczeń wynikających z panujących i przewidywanych warunków atmosferycznych,

  3. stosowania się do poleceń Służby Parku i innych upoważnionych służb.

 5. Wycieczki szkolne i grupy zorganizowane mają obowiązek zwiedzać Park wyłącznie pod opieką uprawnionych przewodników górskich. Obowiązek ten nie dotyczy:

  1. odcinka szlaku zielonego od parkingu do przystani gondolowych w Czorsztynie,

  2. odcinka szlaku czerwonego od pawilonu edukacyjnego w Szczawnicy do granicy państwa,

  3. pawilonów edukacyjnych Pienińskiego Parku Narodowego w Szczawnicy, Hałuszowej, Sromowcach Niżnych i Sromowcach Kątach oraz wystawy przyrodniczej w dyrekcji Parku w Krościenku n.D.,

  4. szlaku wodnego w Przełomie Dunajca.

 6. Szlak wodny w Przełomie Dunajca udostępniony jest dla zwiedzających wyłącznie w okresie od 1 kwietnia do 31 października na poniższych zasadach:

  1. spływ turystyczny Przełomem Dunajca w Pieninach może odbywać się sprzętem pływającym bez napędu mechanicznego zgodnie z przepisami obowiązującymi na rzece granicznej,

  2. spływ Przełomem Dunajca może odbywać się tylko w porze dziennej tj. zaczynającej się pół godziny po wschodzie słońca, a kończącej się pół godziny przed zachodem słońca,

  3. przed przystąpieniem do spływów należy brać pod uwagę stan wody w Dunajcu,

  4. podczas ruchu jednostek pływających na rzece Dunajec łodzie flisackie mają pierwszeństwo przed innymi jednostkami pływającymi,

  5. dobijanie do brzegu w Przełomie Dunajca jest dozwolone wyłącznie w przypadkach losowych oraz na każde wezwanie Służby Parku lub innych upoważnionych służb.

  6. w Przełomie Dunajca obowiązuje całkowity zakaz kąpieli i nurkowania,

  7. jednostki organizacyjne, osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, polegającą na organizacji spływów Przełomem Dunajca zobowiązane są do uzyskania zgody Dyrektora PPN,

  8. spływ musi odbywać się z zachowaniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów o żegludze śródlądowej.

 7. Zatoka Harczygrunt stanowiąca fragment zbiornika czorsztyńskiego jest zamknięta dla wszelkiej aktywności turystycznej, sportowej i rekreacyjnej. Niedozwolone jest wpływanie do niej wpław lub jakimkolwiek sprzętem pływającym. Linia graniczna strefy zamkniętej biegnie od tablicy wyznaczającej tę strefę na jednym brzegu zatoki, przez żółtą boję do tablicy wyznaczającej strefę zamkniętą na drugim brzegu zatoki.

 8. Używanie pojazdów mechanicznych i konnych dozwolone jest jedynie na drodze powiatowej Krośnica – Sromowce Wyżne. Pozostałe drogi Parku są zamknięte dla ruchu tych pojazdów. Zakaz nie dotyczy mieszkańców i właścicieli nieruchomości na terenie Parku, dojeżdżających do tych nieruchomości najkrótszą drogą dojazdową.

 9. Jazda konna wierzchem po szlakach turystycznych jest zabroniona.

 10. Jazda rowerem dozwolona jest na Drodze Pienińskiej w Szczawnicy (odcinek szlaku czerwonego), drodze do Krasu w Krościenku n.D. (odcinek szlaku zielonego do odejścia szlaku w kierunku Sokolicy) i ścieżce rowerowej przebiegającej przez teren Przystani Flisackiej w Sromowcach Kątach, z zachowaniem pierwszeństwa dla osób poruszających się pieszo oraz na drodze powiatowej Krośnica – Sromowce Wyżne. Jazda rowerem po terenie Parku poza ww. wyznaczonymi miejscami jest bezwzględnie zabroniona. Na szlaku pieszym prowadzącym do Zamku Czorsztyn (odcinek szlaku zielonego od parkingu przy budynku kas Pienińskiego PN do pętli przed wejściem do Zamku Czorsztyn i dalej w kierunku granicy Parku) przemieszczanie rowerów dozwolone jest wyłącznie pod warunkiem ich pieszego prowadzenia.

 11. Ruch narciarski może odbywać się tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych i polanach, przez które przebiegają szlaki, z zachowaniem pierwszeństwa dla osób poruszających się pieszo.

 12. Organizatorzy imprez turystycznych, rekreacyjno-sportowych, edukacyjnych oraz wydarzeń o charakterze religijnym organizowanych na terenie Parku zobowiązani są do uzyskania zgody dyrektora Parku. Na obszarze Parku nie wolno organizować imprez, które mogą pogorszyć stan jego przyrody. Za bezpieczeństwo uczestników imprez oraz za przestrzeganie przepisów w tym zakresie odpowiadają bezpośrednio ich organizatorzy.

 13. Przebywanie na terenie Parku w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (np. silny wiatr, okiść śniegowa, burza) grozi niebezpieczeństwem (np. spadające gałęzie i skały, wiatrołomy). Przebywanie na galeriach widokowych Sokolicy i Trzech Koron oraz w miejscach eksponowanych podczas burzy jest niedozwolone. Park nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w takich sytuacjach.

 14. Wykonywanie sesji zdjęciowych i filmów dla celów komercyjnych wymaga uzyskania zgody dyrektora Parku i wniesienia opłaty ustalonej w cenniku.

 15. Na obszarze Parku zabrania się w szczególności:

  1. płoszenia, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, lęgowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu,

  2. niszczenia lub umyślnego uszkadzania drzew i innych roślin oraz grzybów,

  3. zbioru roślin oraz ich części a także owoców i grzybów,

  4. użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczenia i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody,

  5. pozyskiwania skał oraz skamieniałości,

  6. palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego ognia,

  7. połowu ryb,

  8. wprowadzania1 psów na teren Parku z wyjątkiem psów asystujących w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1172).

  9. wspinaczki, eksploracji jaskiń,

  10. zakłócania ciszy,

  11. biwakowania,

  12. wykonywania lotów bezzałogowych statków powietrznych (drony),

  13. uprawiania snowkitingu.
   Wymienione zakazy nie dotyczą działań zapisanych w planie ochrony Pienińskiego Parku Narodowego.

 16. Ze względu na ochronę dziko żyjących zwierząt, przy szlakach turystycznych nie ma pojemników na odpadki. Śmieci, resztki pożywienia i opakowania należy zabrać ze sobą

 17. W uzasadnionych sytuacjach Straż Parku oraz inni uprawnieni pracownicy Służby Parku mogą legitymować osoby przebywające na terenie Parku i nakładać mandaty karne.

 18. Przebywającym w Pienińskim Parku Narodowym powierza się pieczę nad zachowaniem w stanie nienaruszonym jego przyrody.

1wprowadzać – przywieść kogoś, coś dokądś, umożliwić komuś bywanie gdzieś (słownik PWN)

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55).

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie Pienińskiego Parku Narodowego (Dz.U.1996 nr 64 poz. 307).

 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Pienińskiego Parku Narodowego (Dz.U. 2014 poz. 1010).

 4. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz.U. 2020 poz. 1970).

 5. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. 2019 poz. 1084).