link do zarządzenia dotyczącego opłat

 

Udostępnianie terenu i obiektów Pienińskiego Parku Narodowego do filmowania lub fotografowania odbywa się na następujących zasadach:

 

§ 5

 1. Za udostępnianie Pienińskiego Parku Narodowego lub niektórych jego obszarów do wykonywania sesji zdjęciowych i filmów dla celów komercyjnych oraz do wykonywania sesji ślubnych na Zamku Czorsztyn pobierane są opłaty. Wysokość opłaty została ustalona w cenniku opłat w § 8 i uzależniona jest od liczby osób w ekipie filmowej lub/i zdjęciowej.

 2. Filmowanie i fotografowanie na terenie Parku, o którym mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody dyrektora Parku. O zgodę należy wystąpić na piśmie lub e-mailem, prośba musi wypłynąć do Pienińskiego Parku Narodowego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 3. Wjazd samochodem ekipy filmowej na drogę wewnętrzną Pienińskiego Parku Narodowego wymaga pisemnej zgody dyrektora Parku i wniesienia dodatkowej opłaty.

 4. Ekipa filmowa/zdjęciowa ma obowiązek okazać stosowne zezwolenia na każde żądanie pracowników Parku. Przed wejściem na galerie widokowe lub do obiektów wystawowych (pawilony wystawowe, zamek w Czorsztynie) należy okazać zezwolenie kasjerom lub informatorom w pawilonach oraz stosować się do zaleceń pracowników Parku i obsługi zwiedzających.

 5. Zgoda, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy filmowania i fotografowania uroczystości rodzinnych (np. zdjęcia ślubne) na zamku w Czorsztynie.

§ 6

 1. Opłaty, o których mowa w § 5 ust. 1 i 3, wnoszone są przelewem na podstawie wystawionej przez Park faktury.

 2. Za filmowanie i fotografowanie uroczystości rodzinnych na zamku w Czorsztynie opłaty pobierane są również w kasach biletowych na zamku.

 3. Wniesiona opłata za filmowanie lub/i fotografowanie oraz za wjazd ekipy filmowej/zdjęciowej na teren Parku nie zwalnia z obowiązku wykupienia biletu za korzystanie z udostępnionych niektórych obszarów oraz obiektów Parku.

 4. Dyrektor PPN może wymagać przekazania materiału filmowego do celów dokumentacyjnych. Przekazany materiał nie będzie wykorzystywany poza zbiorami Parku.

 5. Dyrektor Parku może odstąpić od pobierania opłaty za filmowanie i fotografowanie lub obniżyć jej wysokość w przypadku nieodpłatnego przekazania wykonanego filmu w celach edukacyjnych do prezentacji w pawilonach wystawowych Pienińskiego Parku Narodowego.

 6. Opłat za filmowanie i fotografowanie nie pobiera się od osób zwiedzających Pieniński Park Narodowy i wykonujących pamiątkowe zdjęcia lub filmy z pobytu w parku w celach prywatnych.

§ 7

 1. Filmowanie i fotografowanie może odbywać się wyłącznie na szlakach turystycznych
  i w miejscach udostępnionych do turystyki. Niedozwolone jest schodzenie ze szlaków. Wychodzenie za bariery ochronne, w szczególności w miejscach eksponowanych jest bezwzględnie zabronione.

 2. Realizacja filmu musi odbywać się z zachowaniem przepisów regulaminu Pienińskiego Parku Narodowego i nie może niszczyć zasobów przyrody.

 3. Wykonywanie filmów/zdjęć, w tym sprzęt do ich realizacji nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa turystów i utrudniać im korzystania ze szlaków, galerii i punktów widokowych oraz obiektów wystawowych.

 4. Wjazd ekipy filmowej/zdjęciowej na teren Parku nie może utrudniać ruchu pieszych i rowerów.

 5. Filmowanie lub fotografowanie na galeriach widokowych Trzech Koron i Sokolicy może odbywać się poza porą największego nasilenia ruchu turystycznego.

§ 8

Wprowadza się cennik za udostępnienie niektórych obszarów PPN do filmowania
i fotografowania.

 

 

Liczba osób w ekipie

Filmy reklamowe fabularne
i programy rozrywkowe

Filmy edukacyjne, dokumentalne i popularno – naukowe oraz programy informacyjne

Sesje fotograficzne

Sesje ślubne

1 - Galerie: Trzech Koron lub Sokolicy

2 - Przełom Dunajca

do 5 osób

5.000 zł

200 zł

6-15 osób

7.000 zł

500 zł

200 zł

powyżej 15 osób

10.000 zł

1.000 zł

Obiekty PPN:

pawilony wystawowe w:
1 - Sromowcach Niżnych

2 - Sromowcach Kątach

3 - Szczawnicy

4 - Hałuszowej

5 - wystawa w dyrekcji PNN
w Krościenku

do 5 osób

500 zł

100 zł

 

 

powyżej 5 osób

 

 

 

1.000 zł

200 zł

Obiekty PPN:

zamek w Czorsztynie

 

do 5 osób

5.000 zł

200 zł

200 zł

200 zł

6-15 osób

7.000 zł

500 zł

500 zł

powyżej 15 osób

10.000 zł

1.000 zł

1.000 zł

Pozostałe obszary

PPN*

do 5 osób

2000 zł

100 zł

6-15 osób

5.000 zł

500 zł

200 zł

powyżej 15 osób

8.000 zł

800 zł

* udostępnione dla celów edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych na podstawie Planu Ochrony PPN (Dz.U. z 2014 r. poz. 1010) i zarządzenia dyrektora PPN nr 2/2014

 1. Opłaty wskazane w cenniku są cenami brutto za jeden dzień zdjęciowy i nie sumują się.

 2. Opłaty dodatkowe: