Jednym z zasadniczych celów Pienińskiego Parku Narodowego jest udostępnianie do badań naukowych. Dobrze zachowane naturalne i półnaturalne ekosystemy, wyjątkowo wysoki poziom różnorodności biologicznej oraz skomplikowana budowa geologiczna sprawiają, że Pieniny są wdzięcznym i popularnym „laboratorium badawczym”.

Formalne przesłanki prowadzenia działalności naukowej na terenie PPN wynikają z ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (wraz z późniejszymi zmianami), w szczególności z art. 15 ust. 1 pkt 24, ust. 3 oraz 103 ust. 2 pkt. 3 i 5.

Ustawa w art. 15 ust. 1 pkt 24 nakłada na prowadzących badania na terenie parku narodowego obowiązek uzyskania zezwolenia od jego dyrektora. Jeśli realizacja badań wymaga pozyskania dowodowego materiału w postaci roślin, grzybów, zwierząt, skamieniałości lub gleby, wówczas w grę wchodzą dodatkowe przepisy oraz kompetencje innych organów ochrony przyrody.


Udzielanie zezwoleń na badania naukowe w Pienińskim Parku Narodowym

Wymagane dokumenty
1) Prośba do dyrekcji Parku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie badań naukowych na terenie PPN.
2) Arkusz ewidencyjny pracy naukowej (wersja polska) (wersja angielska)
3) Decyzja Ministra Klimatu i Środowiska
     •  w przypadku chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt (lub płoszenia gatunków pod ochroną), zbioru dziko występujących roślin i grzybów (lub ich fragmentów), pozyskiwania skamieniałości, niszczenia gleby, połowu ryb i innych organizmów wodnych.
     •  z wyjątkiem badań lub czynności wymienionych w „Planie ochrony Parku”.
4) Opinia Rady Naukowej PPN w przypadku projektów badawczych, stanowiących potencjalne zagrożenie dla składników przyrody Parku.

Wniosek do Ministra Klimatu i Środowiska o zezwolenie powinien zawierać:
• imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy
• cel badań • opis czynności, na które będzie wydawane zezwolenie
• nazwę gatunku (ów) w języku łacińskim i polskim (jeżeli taka nazwa istnieje)
• liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek (o ile jest to możliwe)
• wskazanie sposobu, metody i stosowanych urządzeń do chwytania, odławiania lub zabijania zwierząt albo sposobu zbioru roślin i grzybów lub sposobu wykonania innych czynności, na które ma być wykonane zezwolenie
• miejsca i czasu wykonania czynności
• zagrożenia wynikające z badań.

Teren badań
Badania naukowe mogą być prowadzone na całym terenie Pienińskiego Parku Narodowego, lecz mogą być ograniczone przez wyłączenie obszarów:

Przed wejściem na teren PPN należy powiadomić osobiście lub telefonicznie dyrekcję Parku.

Sprawozdanie z badań
Kierownik tematu badawczego zobowiązany jest do złożenia pisemnego sprawozdania z badań w każdym roku do 31 grudnia (warunek otrzymania zezwolenia na kolejny rok badań). Po zakończeniu badań kierownik zobowiązany jest do dostarczenia do biblioteki PPN oryginału, nadbitki, kopii publikacji lub dokumentacji roboczej z danego tematu badawczego oraz – w niektórych przypadkach – zestawu okazów dowodowych do zbiorów naukowych PPN.

Kontakt
mgr inż. Krzysztof Karwowski – kierownik zespołu udostępniania Parku do badań naukowych
            tel. (18) 262-56-01 lub -02 w. 39, e-mail: kkarwowski@pieninypn.pl

mgr Joanna Kozik – starszy specjalista ds. udostępniania Parku do badań naukowych
            tel. (18) 262-56-01 lub -02 w. 43, e-mail: jkozik@pieninypn.pl